Etiketterinformationfakta
Läst 15004 ggr
sighni
2009-12-25, 21:07

Alternativ till djurförsök

Vad kan man göra istället för djurförsök?

Ekonomi

Forskning behövs för att få kunskap om och utveckla bättre behandlingar mot olika sjukdomar och funktionsnedsättningar. För att denna forskning ska kunna vara djurfri krävs forskningsanslag till forskare som använder djurfria metoder. 2006 gav djurskyddsmyndigheten 16,5 miljoner kronor till utveckling av alternativa metoder till djurförsök och 2 miljoner till projekt för att förbättra försöksdjurens förhållanden. Vid regeringskiftet ändrades anslaget till 8 miljoner 2008. Efter protester höjdes anslaget för att 2009 uppgå till 13 miljoner. Ansvaret att fördela pengarna har flyttats till vetenskapsrådet. Detta ska jämföras med att industrins och statens budget för forskning uppgår till flera miljarder kronor årligen. Till det kommer olika organisationer och stiftelser som ger anslag till forskning. Detta kan vara något att tänka på när du vill skänka pengar till något välgörande ändamål. Stiftelsen Forska utan djurförsök ger anslag på runt 1,5 miljon till forskare som inte använder djurförsök i sin forskning.

Alternativen

Vissa djurförsök kan redan idag ersättas av djurfria metoder. Dessa är:

  • Cell och vävnadskulturer 
  • Lägre stående organismer (som bakterier, jäst, alger, svampar och växter)
  • Kemiska och biologiska analysmetoder 
  • Dator- och andra modeller 
  • Försök på människor och dockor

Cell och vävnadskulturer

Celler ,vävnader och organ kan hållas vid liv utanför kroppen och användas i forskning. Dessa kan tas till vara vid t.ex. operationer. Utvecklingen av cellmodeller går snabbt och ökar möjligheterna att ersätta djurförsök. Idag används cellmodeller för att testa kemikalier och olika produkter. Även i forskning om sjukdomar som cancer, diabetes och reumatism används cellmodeller. Odlad hud används i forskning om sårläkning och allergier. I tidigt stadium vid framtagning av läkemedel används cellmodeller , även vid framtagande av läkemedel mot virus och parasitsjukdomar och hur läkemedel tas upp genom tarmen. Cellkulturer används för att tillverka olika biologiska produkter som vaccin, insulin och antikroppar till forskning och vid kvalitetskontroller av vaccin istället för på möss. Att kunna odla stamceller och styra deras utveckling mot olika celltyper öppnar många möjligheter att få fram bättre celltester och cellmodeller i framtiden. Det pågår metodutveckling för att kunna odla hela organ för användning vid transplantationer. Dessa organ skulle också kunna användas i forskning. Redan nu kan man samodla vissa celltyper för att skapa vävnadslika modeller att använda i forskning.

Lägre stående organismer

Ett exempel är Ames test . Där används salmonellabakterier för att kontrollera om ett ämne kan vara cancerframkallande. Med rekombinant DNA-teknik kan man få bakterier att tillverka det önskade proteinet som utvecklas i odlingsvätskan. Med denna teknik kan t.ex. hormoner, vacciner och andra biologiska aktiva substanser tillverkas. Insulin tillverkas sedan många år på detta sätt.

Kemiska och biologiska analysmetoder

Några exempel på detta är PH-mätning och proteinreaktion. PH-testet kan i vissa fall ersätta djurförsök genom att det indikerar om ett ämne är irriterande för hud och ögon. Irritection Assay System är en fysiko-kemisk metod för att mäta ögon- och hudirritation. Den satskontroll som sker vid tillverkning av insulin är ett annat exempel. Idag används en kemisk analysmetod, HPLC ( high performance liquid chromatography) som är både djurfri och mer tillförlitlig än tidigare djurtester. Vissa substanser kan analyseras med immunologiska metoder som t.ex. radioimmuno assay (RIA) eller enzymelinked immunosorbent assay (ELISA). Dessa högkänsliga antikroppsbaserade metoder kan upptäcka och mäta mängden av olika biologiskt aktiva substanser som hormoner, vacciner och toxiner. Insulin- och glukagonpreparat kan haltbestämmas med homogeniserade leverceller.

Dator- och andra modeller

Med datormodeller kan forskaren göra matematiska beräkningsmodeller och simuleringsprogram som kan användas i utbildningen. Dissektioner, olika försök på djur och biologiska förlopp kan simuleras i datorn. Utvärdering av kemikalier och vid utveckling av läkemedel kan datorn användas istället för djurförsök. Det går att träna operationer i virtual reality-program. SNIFFY är ett datorsimuleringsprogram som används för att studera beteende och inlärning. Det finns datorbaserade modeller av biokemiska och fysiologiska processer i kroppen såsom modeller av cirkulations- och andningssystemet, modeller för hur läkemedel bryts ner i kroppen och ett virtuellt hjärta. Datormodellerna är ännu bara i början av sin utveckling. Det finns stor tilltro inom EU vad gäller möjligheterna att kunna använda datormodeller för att göra en första grov bedömning av kemikaliers giftighet.

Försök på människor och dockor

Dockor med avancerad teknik kan ersätta djurförsök i utbildning och krocktester. Där används inte längre grisar eller apor. Traumaträning är ett annat användningsområde med dockor. Simuleringstekniker med modeller för att träna kirurgi finns på vissa undervisningssjukhus. Latexråttor och PVC-modeller av djur kan användas vid dissektioner eller för att öva tekniker som sondmatning, blodtagning och injicering. Frivilliga människor kan ersätta djurförsök i forskning och testning av nya produkter. Tillstånd från human-etisk nämnd krävs vid dessa försök. Säkerhetstestning av kosmetika görs ofta på människor. Nya läkemedel testas på frivilliga försökspersoner innan det får registreras och säljas. En testmetod som är baserad på humant blod används istället för på kaniner för att testa så att läkemedel som ska injiceras inte är infekterat med bakterier eller svampar som kan orsaka feber hos patienten. I forskning används både friska och sjuka celler, vävnader och organ från människor. Kliniska studier på friska och sjuka människor kan ge kunskap om sjukdomsorsaker. Epidemiologiska studier kan ge viktig kunskap om orsakerna till ohälsa. Visualiseringstekniker som datortomografi (som avbildar organ), magnetröntgen och funktionell magnetröntgen (där man kan följa förlopp i organ), positronkamera (PET som bl.a. kan användas för att studera hjärnans funktion) gör det möjligt att studera både normala kroppsfunktioner och sjukdomar direkt hos människan. Studier på avlidna kan ge information om sjukdomar. Donerade organ från avlidna används i liten utsträckning inom forskningen.

Vetenskaplig kritik

I mer än 50 % av fallen misslyckas man att förutse effekterna på människa vid djurstudier. Det finns många skillnader mellan djur och människa som försvårar översättningen av resultaten från djurförsök till vad som händer i människokroppen. Djurfria metoder behövs för att forskningen ska bli mer tillförlitlig. När man använder mänskliga celler och vävnader får man mer relevanta resultat än med djur. Djurförsök är inget nödvändigt ont. Många djurförsök har ersatts med moderna djurfria metoder under årens lopp. En forskargrupp utvecklade en cellmodell för att studera upptag av läkemedel i tarmen och utvecklade sedan datorsimuleringsmodeller för snabbare utvärdering av nya läkemedel. Dessa metoder har nu ersatt djurförsök på läkemedelsföretagen. Giftighetstester på djur ansåg många för 5-10 år sedan att det var omöjligt att ersätta. Idag ersätts fler och fler djurtester med djurfria metoder. Dessa metoder har dessutom visat sig vara både snabbare, billigare och mer tillförlitliga. Ibland har alternativa metoder använts som komplement innan det har visat sitt värde och djurförsöken kunnat upphöra.

Att utveckla alternativ till djurförsök

Det tar lång tid att utveckla och utvärdera nya test- och forskningsmetoder. Detta kostar mycket pengar. För att kunna ersätta de djurförsök som det idag inte finns alternativ till behövs mer forskning och utveckling av nya metoder och tekniker. Till detta krävs pengar. För att ett testmetod ska bli godkänd och införd i OECD.s testriktlinjer krävs godkännande av ECVAM som är EU:S center för validering av alternativ till djurförsök eller ICCVAM som är en amerikansk motsvarighet. Denna process kan ta 10-15 år. Nya djurfria metoder behöver spridas i forskarvärlden och till andra som kan vara berörda. Det sker genom vetenskapliga publikationer, på konferenser och via databaser. På Forska utan djurförsöks hemsida finns adresser till databaser bl.a. NORICA eller Eurca. Alla djurförsök behöver dock inte ersättas. Det finns djurförsök som inte är livsviktiga och som är mycket plågsamma.

Definitioner

När jag skriver om alternativ till djurförsök menar jag djurfria metoder precis som Forska utan djurförsök och Djurens Rätt. Det finns dock andra definitioner på alternativ till djurförsök. Svenska staten definierar alternativa metoder enligt de 3R:ens princip vilket innebär att man stödjer annat än att ersätta djurförsöken. De 3 R:en står för replace, reduce och refine. Replace innebär att djurförsök ersätts med djurfria metoder. Reduce innebär att antalet djur minskas i ett djurförsök genom t.ex. bättre forskningsupplägg. Refine innebär t.ex. att minska lidandet för djuren genom att ge dem smärtlindring och bättre djurhållning. Det har tillkommit 2 R. Det är Reject och Redirect resources. Reject innebär att avslå djurförsök som saknar allmänintresse eller som är så dåligt planerade att de inte kan ge någon intressant information. Redirect resources innebär att omfördela resurserna så att forskning som leder till att förebygga sjukdomar stöds istället för forskning som syftar till att bota dem. Enligt lagstiftningen i Sverige och de andra EU-länderna får djurförsök inte utföras om det finns alternativ. På så sätt är alternativen inget alternativ utan det enda tillåtna. Det tar dock tid för en ny metod, modell eller teknik att utvärderas, publiceras, spridas och ibland modifieras för att kunna ersätta djurförsök. Begrepp som ofta används är ”in vivo”, ”in vitro” och ”in silico”. In vitro betyder ” i glas” och avser provrörsmetoder som cellodling. Idag odlas cellerna i plast men begreppet hänger kvar. In vitro-metoder är inte alltid djurfria. Cellerna kan komma från djur som dödats i detta syfte. In vivo betyder ”i det levande” och betyder oftast djurförsök. Det kan också innebära försök på frivilliga människor. Ex vivo betyder att djuret är avlivat och undersökningarna fortsätter på celler, vävnader och organ från djuret. In silico betyder ” i kisel” och innebär användning av datormodeller eller –simulering.

Djurförsök ersatta med alternativa metoder

Idag sker graviditetstest med en teststicka som köps i affären. Innan 60-talet gjordes graviditetstesterna på kaniner. Inom sår- och brännskadeforskningen har djurförsöken kunnat begränsas genom att bl.a. använda odlad mänsklig hud. Inom cancerforskningen används till stor del cellmetoder. Inom läkemedelsproduktionen används till viss del cell och datormodeller. Celler som manipulerats med RNA-interferens kan ersätta vissa försök på genmodifierade möss. Giftighetstester som är mycket plågsamma för djuren har till viss del ersatts med cellmetoder (MEIC-projektet). Istället för att använda apor vid framställning av poliovaccin används numera celler. För framställning av kattpestvaccin används idag inte katter utan celler. Inom utbildningen finns många alternativ till djurförsök. Där borde inte förekomma djurförsök. Datorsimulering, djur som dött naturligt eller slaktmaterial, attrapper eller dockor och cellmodeller är några alternativ. Veterinärstudenter kan gå bredvid och lära sig. InterNICHE är en organisation för studenter och lärare vid högskolor och universitet som inte vill använda sig utav djurförsök. Insulin framställs och testas numera med odling i bakterier eller jäst istället för på hundar eller grisar. Monoklonala antikroppar kan framställas med alternativa metoder utan att plåga möss.

Läs mer om alternativ till djurförsök här. http://www.forskautandjurforsok.se/moderna-metoder/

Att inte använda djurtestade hygienprodukter och liknande hjälper till med utvecklingen att få bort djurförsöken. Du kan få information om hur du kan göra här: http://www.gocrueltyfree.org/

Besök dessa hemsidor om du vill ha mer information om djurförsök och alternativ till dem: http://www.animalaid.org.uk/h/n/CAMPAIGNS/experiments/ALL///

http://www.stopanimaltests.com/index.aspx

http://www.peta.org/

http://www.sv.eceae.org/

http://www.uncaged.co.uk/vivisect.htm

http://www.djurensratt.se/portal/page/portal/djurens_ratt/faktabas/djurforsok

källa:Forska utan djurförsök och Djurens Rätt

sighni
2009-12-29, 20:35
#1

Stöd forska utan djurförsök med en gåva så kan de ge anslag till  forskare som kan utveckla fler djurfria metoder. På hemsidan finns förslag på olika sätt att hjälpa till t.ex. som månadsgivare eller forskningsfadder. Man kan också ge en gåva i sitt husdjurs namn.

Forska utan djurförsök har plusgiro 90 70 90 - 5

Det innebär att de är under kontroll så att pengarna används till det de ska.

Pehpsii
2009-12-30, 01:09
#2

Jag gav gåvor i mina släktingars namn i julklapp (=

www.freewebs.com/gypsymice/

http://pehpsii.blogspot.com/

sighni
2010-01-01, 13:01
#3

#2 Jättebra!Glad

[TrevorS]
2010-07-08, 05:08
#4

putt på begäran

sighni
2010-07-10, 13:56
#5

#4 Tack! Roligt om någon läser texten Glad . Jag tror att det är oehört viktigt att det satsas mer på djurfria forskningsmetoder både för djurens och för vår skull. Detta är något att tänka på i kommande val. Vilket/vilka partier som är villiga att lägga resurser på djurfri forskning och som stödjer Djurens Rätts krav på handlingsplan för en avveckling av djurförsöken. Djurens Rätt har en val-sida med information om vad partierna svarat på deras enkät. Läs den och rösta för djuren!

[TrevorS]
2010-07-10, 15:30
#6

#5. Jo det är mycket viktigt, fick ett PM där en person frågade om just detta.

sighni
2010-07-13, 19:17
#7

#6 Vad bra!

Upp till toppen