Etiketterinformationfakta
Läst 16089 ggr
sighni
2009-10-25, 19:38

Djurförsök 1

Kort information om inom vilka områden djurförsök förekommer, lagstiftning och om djurförsöksetisk prövning.

Djurförsök förekommer inom en mängd olika områden.

Några områden är undervisning, biologisk grundforskning ( forskning för att få kunskap om grundläggande biologiska förlopp) och tillämpad forskning ( om sjukdomar och behandling av dem), biologisk produktion ( att framställa och tillverka polyklonala och monoklonala antikroppar eller vaccin), testning av läkemedel, kemikalier, avloppsvatten från industrier, krut och mycket mer, forskning om djur och om djurs sjukdomar, provfiske och märkning av fisk.

Undervisning

Om en student inte vill utföra ett djurförsök ska de utbildningsansvariga presentera lämpliga alternativ. Detta gäller dock inte om utbildningen leder till ett yrke där djurförsök kommer att utföras. Djuren får dock inte utsättas för ingrepp som medför lidande för djuret. Djurförsök som utförs i undervisning ska prövas i djurförsöksetisk etisk nämnd. Läs mer i föreskrifter och allmänna råd om djurförsök DFS 2004:4, 3 kap. 17§, 3 kap 18§ och allmänna råd till 3 kap. 18§.

Behöver du hjälp eller information kan följande länkar kanske vara till nytta: www.ethical-learning.org/home/home.php

Här finns en databas med 900 alternativ till djurförsök.

www.avar.org

American veterinarians for animal rights. Databas med alternativ till djurförsök i veterinärutbildningen.

www.eurca.org

European Resource Center for Alternatives

http://oslovet.veths.no/NORINA/

Försöksdjursenheten vid norska veterinärhögskolan. Här finns 4000 multimedia- och audiovisuella hjälpmedel som kan ersätta djurförsök i undervisning.

www.interniche.org

Här kan du ladda ner organisationens bok om alternativa metoder. Även på Forska utan Djurförsök och Djurens Rätt finns hjälp att få.

Biologisk grundforskning och tillämpad forskning

Det kan vara mycket olika syften på dessa försök. Det kan vara försök som studerar konsekvenserna av att använda olika slags droger inklusive koffein. Djur kan utsättas för kemikalier t.ex. metylkvicksilver eller studerar man effekterna av strålning från mikrovågsugnar eller mobiltelefoner. Genforskning är ett annat område. Där används genmanipulerade djur. Akupunktur testas på djur och olika sjukdomar. Djur utsätts för virus och bakterier av olika slag. Djur utsätts för buller och kemiska stridsmedel. Djur används inom transplantationsforskningen. Det finns många fler områden men vi stannar här.

Biologisk produktion

Djur används för att framställa och tillverka polyklonala och monoklonala antikroppar och vaccin. 

Testning

Krav från myndigheterna innebär många djurförsök då läkemedel, kemikalier och annat ska testas.

Forskning om djur och om djurs sjukdomar

Här finns beteendestudier både i fält och i laboratorier. Det forskas kring djur som hålls av människan både som sällskap och som produktionsdjur. Det kan vara sjukdomar men också kring djurhållningen.

Provfiske och märkning av fisk

Provfiske görs för att följa upp effekten av en viss åtgärd och på uppdrag av EU även länsstyrelsen och kommunen kan initiera provfiske.

Här finns några filmer från djurförsökslaborationer: http://www.forskautandjurforsok.se/djurforsok/exempel-pa-djurforsok/

Lagstiftning

Det är tillåtet att använda djur i försök och utsätta dem för lidande enligt svensk lag. Olika bestämmelser ska dock följas. Djurförsöksverksamheten är reglerad i djurskyddslag, djurskyddsförordning och i föreskrifter och allmänna råd. Enligt 19§ djurskyddslagen får djurförsök utföras om syftet är användning enligt den svenska definitionen och under förutsättning att syftet med försöket inte kan uppnås med andra metoder, att djuren inte utsätts för större lidande än vad som är nödvändigt och att de djur som används är uppfödda för att utnyttjas i djurförsök. Om en djurförsöksetisk nämnd godkänt ett försök anses djuren inte vara utsatta för onödigt lidande eller sjukdom!

Enligt föreskrifter om djurförsök DFS 2004:4 är det förbjudet att använda primater av arter tillhörande människoapor (gorilla, dvärgschimpans, schimpanser och orangutang) i djurförsök, att utföra djurförsök som syftar till att fastställa ett LD50- eller LC50värde för ett ämne eller en blandning av ämnen och att testa hygieniska eller kosmetiska slutprodukter på djur. LD50 och LC50 är toxicitetstester.

Djurförsöken regleras bl.a. av följande lagstiftning: Djurskyddslag (1988:534) Djurskyddsförordning (1988:539) Centrala försöksdjursnämndens (CFN) föreskrifter om den etiska prövningen av användning av djur för vetenskapliga ändamål m.m. (LSFS 1988:45) Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om statistikföring vid djurförsök (DFS 2004:13) CFN:s kungörelse med föreskrifter och allmänna råd om utbildningskrav vid användning av djur för vetenskapliga ändamål m.m. (SJVFS 1992:11) Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om uppfödning, förvaring, tillhandahållande och användning m.m. av försöksdjur (DFS 2004:15) och Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om djurförsök m.m. (DFS 2004:4) Både djurskyddsmyndigheten och CFN är nerlagda så denna lagstiftning torde gå att finna via jordbruksverket .

Den svenska definitionen på djurförsök är enligt 19§ i djurskyddslagen när djur utnyttjas för ” vetenskaplig forskning eller undervisning, sjukdomsdiagnos, framställning av läkemedel eller kemiska produkter eller för andra jämförliga ändamål”.

EU:s definition är användning av djur för försöks- eller annat ändamål som kan tillfoga djuret smärta. Att det finns olika definitioner innebär att det redovisas olika antal utnyttjade djur. 2007 användes 7 130 653 djur i försök första gången enligt den svenska definitionen. Djur kan användas i flera likadana försök under lång tid . Det redovisas i statistiken enbart med det första året de utnyttjas. Därför kan fler djur utnyttjas än vad som står i statistiken.

Vilka djur används? Det är möss, råttor marsvin, kaniner och andra gnagare, apor, hundar, katter, illrar, övriga rovdjur, hästar och åsnor, svin, får, nötkreatur, getter, övriga däggdjur, ”övriga fåglar” = bl.a. hönsfåglar, kräldjur, groddjur, fiskar och rundmunnar som används i djurförsök i Sverige.

Olika huvudmän som utför djurförsök är universitet, högskolor, landsting, läkemedelsindustrin, övriga företag och myndigheter.

Djurförsöksetisk prövning

Djurförsöksetiska nämnder utför prövningen av ansökningar om att använda djur i försök eftersom det enligt djurskyddslagen krävs att ett försök är godkänt av en djurförsöksetisk nämnd för att få utföras. Det finns sju stycken nämnder. Dessa är Umeå, Uppsala, Stockholm norra och södra, Linköping, Göteborg och Malmö/Lund. Nämnderna utses för fyra år. Varje nämnd består av ordförande, vice ordförande som båda är jurister och 12 ledamöter. Sex ledamöter är djurförsökare, varav fyra är forskare och två försöksdjurspersonal. Övriga sex ledamöter är lekmän varav fyra är (lokal-)politiker och två föreslås av djurskyddsorganisationer. Det finns en massiv kritik mot hur nämnderna utför sitt arbete. Det behövs bättre beslutsunderlag och mer kunskap om djurfria metoder hos ledamöterna bl.a. Det är enbart försöksledaren som har möjlighet att överklaga ett beslut. Väldigt få försök har fått avslag och då har det främst handlat om felaktigt iförda blanketter. Vid ny ansökan har djurförsöket godkänts. Tillsynen av djurförsöken utförs på samma sätt som övrig djurskyddstillsyn dvs numera av länsstyrelserna på lokal nivå. Jordbruksverket har det centrala ansvaret. SJV ansvarar för utformandet av föreskrifter och allmänna råd, statistikredovisning och liknande.

Informationen är hämtad från Forska utan djurförsöks hemsida www.forskautandjurforsok.se

och ”Djurförsök i Sverige” av Staffan Persson, Djurens Rätt 2006. www.djurensratt.se

Lästips: Plågsamma djurförsök. En rapport om djurförsök i Sverige av Staffan Persson m.fl. 2007. Det finns också ett nyutkommet häfta om den djurförsöksetiska prövningen ”etisk prövning- nästan alla djurförsök godkänns” av Staffan Persson 2009. Båda kan laddas ner från Djurens Rätts hemsida eller köpas därifrån.

För mer information besök även www.eceae.org

 eller www.uncaged.co.uk

Upp till toppen